Waterbergende en –zuiverende parkeerplaatsen – Gemeente Rotterdam 

In de Rotterdamse wijk Overschie wordt d.m.v. een Rain Shell© regenwater gebufferd en gezuiverd onder diverse parkeervakken. In het project worden buien van ca 50 mm opgevangen (statische berging) en voor een periode van 30 jaar gezuiverd binnen het infiltratiebesluit bodembescherming.  

Het project

Gemeente Rotterdam

De Gemeente Rotterdam had de wens om ervaringen op te doen met alternatieve infiltratievoorzieningen en eveneens inzicht opdoen in het zuiverend vermogen van de Rain Shell© i.v.m. mogelijke toepassingen i.c.m. regenwatergebruik. Met ondersteuning van VP Delta+ en de MRDH is een pilot gerealiseerd in Rotterdam Overschie om deze ervaringen op te doen.

Het vraagstuk

De gemeente Rotterdam heeft als bergingseis dat 50 mm statische berging gerealiseerd moeten worden, met relatief veel bergingscapaciteit bij hoge grondwaterstanden. Als uitganspunt voor de zuivering is aangehouden dat opgeloste verontreinigingen minimaal 30 jaar gezuiverd kunnen worden (uitgangspunt infiltratiebesluit bodembescherming).

Wat er is gebeurd

In samenwerking met Syntraal is een technisch-financiele haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Op basis hiervan is een ontwerp gemaakt met twee alternatieve funderingsopbouwen. Hierbij is gekeken of het mogelijk is om de fundering tussen de vlijlaag en de Rain Shell© te vervangen door een waterbergende fundering. Hiervoor is in dit onderzoek een AquaBASE-constructie aangehouden. Berekend is dat door het toepassen van een AquaBASE constructie de totale constructiehoogte kleiner wordt en het bergende vermogen van het systeem groter door de holle ruimte fundering van AquaBASE.

Het resultaat

Er zijn drie Rain Shell© -compartimenten gerealiseerd, waarvan twee met een waterbergende AquaBASE-fundering en één met een fundering conform de opbouw van het project in Gemeente Zoeterwoude. Door de combinatie met de AquaBASE fundering kan nog meer water opgeslagen bij hoge grondwaterstanden. Het systeem wordt gemonitord door de Gemeente Rotterdam.
“Door de Rain Shell© te combineren met een waterbergende fundering kan relatief veel water geborgen worden bij hoge grondwaterstanden én het water langdurig worden gezuiverd “
Wilbert Peters
Joosten Groep (voorheen werkzaam bij Syntraal)