Waterbergende en –zuiverende weg – Julianapark Zoeterwoude

Gemeente Zoeterwoude is de partij die de Rain Shell© heeft toegepast onder de wegfundering. Hevige buien van daken, stoep, parkeerplaatsen en de weg worden hier gebufferd en gezuiverd in een Rain Shell©. Het systeem heeft een meervoudige functie; waterberging voor piekbuien, actief grondwaterpeilbeheer (schade door te hoge of te lage grondwaterstanden voorkomen) en vervuiling van oppervlaktewater tegengaan. 

Het project

Gemeente Zoeterwoude

Gemeente Zoeterwoude speelt een actieve voortrekkersrol om innovaties op het gebied van klimaatadaptatie de kans te geven om zich te bewijzen in een praktische omgeving. Voor het project in Julianapark was de gemeente op zoek naar een lichtgewicht en flexibel systeem met veel bergingscapaciteit, i.v.m. de beperkte ruimte en de hoge grondwaterstanden.

Het vraagstuk

In Zoeterwoude zijn de mogelijkheden voor klimaatadaptieve maatregelen beperkt, vanwege de beperkte ruimte en hoge grondwaterstanden. Maar ook zorgen dalende grondwaterspiegels als gevolg van lange droge zomers voor problemen met bodemdaling en schade aan funderingen. Om die reden is een Rain Shell© ontworpen die én wateroverlast door piekbuien en hoge grondwaterstanden kan voorkomen én water kan vasthouden en infiltreren.

Wat er is gebeurd

Op basis van haalbaarheidsonderzoeken en praktijktesten is de funderingsopbouw bepaald om ongelijkmatige zettingen door verkeersbelasting te voorkomen. Het project wordt op diverse onderdelen gemonitord door Syntraal en TAUW, waarbij wordt gekeken naar het civieltechnisch en hydraulische functioneren en de waterkwaliteit (laatste als onderdeel van het Europese onderzoeksproject STOPUP). Het overstortniveau van het systeem wordt afhankelijk van het seizoen ingesteld, om in de winter maximale berging en drainerende werking van de Rain Shell© te benutten en in de zomer water vast te houden.

Het resultaat

Uit de monitoring blijkt dat er geen sprake is van zichtbare verzakkingen, zo weinig dat er zelfs geen noodzaak was om te herstraten. Ook hydraulisch gezien functioneert het systeem zoals bedoeld; De neerslag die viel in de zomerperiodes kan direct in de bodem infiltreren. Bij de hoogste grondwaterstanden in bij (langdurige) natte perioden komt de voorziening meestal tot overstort, waarmee de grondwaterstand wordt gereguleerd op de gewenste ontwateringsdiepte.
““De afgelopen jaren hebben wij het uitgebreid gemonitord en geconstateerd dat het functioneert als bedoeld. Het grondwaterpeil wordt actief beheerd en we infiltreren zelfs meer water dan verwacht. Daarnaast functioneert het prima onder verkeersbelasting.””
Paul Geluk
Teamleider Buitenruimte Gemeente Zoeterwoude