EWB maakt van regenwater weer een lust in plaats van een last

Bestrijd schade door wateroverlast, droogte en verontreiniging van ecosystemen. Ervaar hoe je met schelpen en mineralen klimaatadaptatie naar een hoger niveau kunt tillen.

Natuurlijk & Circulair

De toepassingen

Ervaar hoe je met schelpen en mineralen klimaatadaptatie naar een hoger niveau tilt voor jouw stad, vastgoedlocatie, sportclub of landbouwbedrijf

Klimaatbestendige steden

Maak de stad klimaatbestendig en circulair door 100% van het regenwater op jouw projectlocatie te zuiveren, bergen, infiltreren en hergebruiken met meer dan 95% biobased en circulair materiaal. En voorkom dat je de bodem, grond- en oppervlaktewater verontreinigt. Lees meer...
De stad biedt talloze uitdagingen die vragen om een ambitieuze aanpak. Elke vierkante meter telt. De Rain Shell© is een flexibel en modulair systeem dat inspeelt op schaarse ruimte. Door de combinatie met Fast High Volume Infiltration voorkomen we wateroverlast zonder dat daar veel ruimte voor nodig is. Voor het opvangen en zuiveren van kleine hoeveelheden regenwater om mee te spelen op een (school)plein tot het afkoppelen van hele wijken.

Draag bij aan een circulaire én klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte.

Klimaatbestendig vastgoed

Gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven stellen steeds strengere eisen aan vastgoedontwikkelaars en woningbouwcoöperaties om klimaatadaptieve maatregelen te nemen. Lees meer...
Denk aan verplichte watercompensatie bij nieuwbouw of uitbreiding en de bevordering van duurzaam watergebruik en drinkwaterbesparing. De Rain Shell© is een compacte, flexibele oplossing die meerdere doelen dient. Regenwater kan worden gezuiverd en opgeslagen onder groenzones, parkeerplaatsen of gebouwen. Dit bevordert multifunctioneel ruimtegebruik en zorgt dat zoveel mogelijk ruimte beschikbaar blijft voor exploitatie. De Rain Shell© helpt je daarnaast hoge duurzaamheidsscores te halen, doordat het voor meer dan 95% bestaat uit natuurlijk, circulair en hernieuwbaar materiaal met een zeer lage milieu-impact.

Bespaar ruimte en kosten én verhoog je duurzaamheidsscores

Toekomstbestendige sportlocaties

De Rain Shell© is een flexibel en modulair systeem dat regenwater dat valt op daken, (kunst)grasvelden en parkeerplaatsen van jouw sportaccommodatie opvangt en zuivert voor hergebruik. Toepasbaar onder groenstroken, parkeerplaatsen of onder (kunst)grasvelden. Lees meer...
De Rain Shell© is dé oplossing voor jouw sportclub. Bij droogte en overmatige regenval hou je de sportvelden bespeelbaar. Met de Rain Shell© gebruik je niet langer drinkwater voor het doorspoelen van wc’s of het beregenen van je velden. Ook helpt de Rain Shell© om sportaccommodaties te benutten om bij te dragen aan het voorkomen van wateroverlast en –tekort in aangrenzende wijken. Zo maak je ook maatschappelijke impact.

Bespaar drinkwater door het te vervangen voor gezuiverd regenwater van hoge kwaliteit

Zoet water in de landbouw

Te weinig productie door lange, droge en hete zomers. Zowel het grondwater als het oppervlaktewater is te zout; of er geldt een beregeningsverbod. Lees meer...
Wellicht overweeg je dure landbouwgrond in te zetten voor een bovengronds bassin, die na één beregeningsbeurt alweer leeg is. In de natte winters stroomt het water alsnog over de rand weg naar zee. Dat moet anders. De Rain Shell© zuivert het regenwater van daken en erf en nabije omgeving in een compacte, ondergrondse voorziening met schelpen en mineralen en slaat het vervolgens op in een zoete bel in de diepe ondergrond. Waar het gezuiverde water beschikbaar is als jij het nodig hebt!

Hogere opbrengsten door seizoensberging van schaars zoet water.

De Rain Shell© is opgebouwd uit twee basismaterialen: AA Ecoschelpenmix en AA Minerals. De materialen worden toegepast in ondergrondse voorzieningen, waarin afstromend regenwater zowel wordt gezuiverd als geborgen.

dsdddddArtboard 1

Bergen

De Rain Shell© wordt gevoed via een aanvoerverdeeldrain die zorgt voor een snelle verspreiding van regenwater in het ondergrondse systeem. Deze aanvoerdrain ligt in de AA Ecoschelpenmix, met een bergend vermogen van 70% en een k-waarde van 1300m/d, waardoor piekbuien enorm snel kunnen worden opgevangen en indien gewenst vanuit de berging in de Rain Shell© weer hergebruikt kan worden.  

dsdddddArtboard 1

Zuiveren

  • Al het regenwater passeert de AA minerals, waardoor opgeloste verontreinigingen worden verwijderd binnen het infiltratiebesluit bodembescherming (zoals zware metalen, minerale oliën en PAK’s).
  • Fijne organische deeltjes microbiologische verontreinigingen die de wand van de aanvoerverdeeldrain passeren, worden afgebroken in het systeem. Dit komt doordat de Rain Shell als een bioreactor functioneert waarin aerobe en anaerobe omstandigheden elkaar afwisselen.
  • Hele fijne anorganische deeltjes zorgen niet voor dichtslibbing, omdat de miljarden schelpjes in het systeem voor een gigantisch contactoppervlak
  • Zand of slib dat een bezinkput of zandvang passeert hoopt zich op in de aanvoerverdeeldrain, die eenvoudig geïnspecteerd en gereinigd kan worden met gangbare rioolreinigingstechnieken
  • De AA Ecoschelpenmix zorgt voor een verdeling van het water door het gehele systeem, waardoor geen kortsluitstromen kunnen ontstaan.

Wat levert het op?

Drinkwaterbesparing

Het gezuiverde water kan gebruikt worden als speelwater, toiletwater, als bluswater of voor beregening van openbaar groen, sportvelden of akkers

Gezonde ecosystemen

Het water kan ook schoon geloosd worden op oppervlaktewater of worden geïnfiltreerd in grondwaterbeschermingsgebieden zonder de waterkwaliteit te verslechteren. Ook kan het worden geïnfiltreerd in de diepe ondergrond, waar het een zoete bel vormt.

Fast High Volume Infiltration​

Met FHVI kunnen binnen korte tijd grote hoeveelheden regenwater in de grond geïnfiltreerd worden.

Het regenwater wordt via diepere waterafvoerende lagen in de bodem afgevoerd. Dit voorkomt dat oppervlaktewatersystemen en rioolwaterzuiveringen bij hevige regenval overbelast raken. Zo voorkomt het water op straat. Lees meer...
EWB gebruikt FHVI om ruimte te besparen en toch water te infiltreren waar reguliere infiltratie niet mogelijk is. Denk hierbij aan klei- of veengebieden. Daarnaast passen we het toe in gebieden waar geen oppervlaktewater beschikbaar is voor afvoer. Het systeem stelt ons ook in staat om overtollig regenwater op te slaan in de diepe ondergrond. Daar creëren we een zoete bel, of vullen deze aan, wat extra relevant is op plekken waar grondwater verzilt is. Zuivering van afstromend hemelwater is hierbij cruciaal om te voorkomen dat je dieper grondwater verontreinigt. EWB werkt samen met Fugro, van Tongeren Watertechniek en Stichting O2DIT om de Rain Shell en FHVI als complementaire technieken toe te passen en op te schalen.

Neem contact op als je de Rain Shell wilt combineren met diepte-infiltratie.

Ervaar hoe je zeeën van ruimte kunt besparen door de Rain Shell te combineren met Fast High Volume Infiltration:

Hoe gaan we te werk?

Elk project is uniek. Door de flexibiliteit en modulariteit van de Rain Shell© maken wij de oplossing geschikt voor jouw budget, bodemopbouw, locatie, en beoogde doelen. Hoe ziet een potentiële samenwerking eruit?

1. Quick scan voor onafhankelijk advies

Eén van onze ontwerppartners maakt een beknopte analyse van de mogelijkheden om de Rain Shell© in jouw project toe te passen, al dan niet in combinatie met diepte-infiltratie d.m.v. FHVI.

2. Schetsontwerp

Wij ontwerpen niet zelf, maar laten dit doen via onafhankelijke ontwerppartners. De Quick scan wordt uitgewerkt naar een schetsontwerp voor optimale inpassing in het watersysteem op jouw locatie, én binnen de kaders van jouw wensen en budget. Ook ondersteunen we i.s.m. onze ontwerppartners bij de vertaling van het schetsontwerp tot een definitief UO en bestek.

3. Aanleg en leverantie

Klaar voor de schop in de grond? Wij gaan aan de slag om de mengsels klaar te maken en snel te leveren op jouw projectlocatie. Indien gewenst kunnen wij de Rain Shell© laten aanleggen door één van onze huisaannemers. Gebeurt de aanleg door derden? Geen probleem! Wij staan tijdens het gehele traject paraat voor ondersteuning. 

4. Monitoring en beheer

De Rain Shell© is onderhoudsarm. Waar nodig staan we klaar met onze partners om te ondersteunen bij monitoring en beheer van het systeem. Van hydraulisch en civieltechnisch functioneren, tot het monitoren van waterkwaliteit.

De unieke voordelen

Lage milieubelasting en CO2 binding

Groot bergend vermogen en infiltratiesnelheid

Lichtgewicht
materiaal

Zelfreinigend, onderhoudsarm en lange levensduur

Lage Total Cost
of Ownership

Flexibele
toepasbaarheid

Samen maken we het verschil!

Wil je meer weten over de mogelijkheden op jouw locatie, onderzoeksresultaten of wil je een locatie bezoeken waar de Rain Shell al ligt? Laat dan nu een bericht achter of bel ons.